Elektrické stanice jsou nejdůležitější součástíživot každého člověka, protože přeměňují energii přírodních zdrojů na elektřinu. Jedna stanice je celý komplex opatření, umělé a přirozené subsystémy, které slouží k transformaci a distribuci všech typů zdrojů energie. Celý proces lze rozdělit do několika fází:

  1. Proces těžby a zpracování primárního zdroje energie.
  2. Dodávka do elektrárny.
  3. Proces přeměny primární energie na sekundární energii.
  4. Distribuce sekundární (elektrické nebo tepelné) energie mezi spotřebiteli.

Elektrická energetika zahrnuje výrobuenergie na stanici a její následné dodávky přes elektrické vedení. Nejdůležitější prvky tohoto řetězce, jako jsou elektrárny, se liší typem primárních zdrojů, které jsou v regionu k dispozici.

Uvažujme některé druhy transformačních procesů podrobněji, stejně jako zásluhy a nedostatky každého z nich.

Výhody a nevýhody
Tepelné elektrárny (TPP) jsouskupiny tradiční energie a zaujímají významný podíl na výrobě elektřiny ve světovém měřítku (asi 40%). Výhody a nevýhody TPP jsou uvedeny v následující tabulce:

VýhodyNevýhody

Nízká cena spotřebovaného paliva

Vysoký stupeň znečištění životního prostředí

Poměrně malý capex

Významné provozní náklady na rostliny

Bezplatné ubytování. Nemávejte vazbu na konkrétní oblast

Nízké náklady na energii

Malá plocha ubytování

Výhody a nevýhody AES

Vodní elektrárny využívají vodní zdroje jako primární zdroj energie, například nádrže a řeky. Výhody a nevýhody HPP jsou také shrnuty v tabulce.

VýhodyNevýhody

Nevyžaduje se těžba a doprava zdroje

Odcizení úrodných pozemků. Vlhkost

Ekologická kompatibilita

Porušování vodních ekosystémů

Regulace toku vody

Velké ubytovací prostory

Vysoká spolehlivost

Snadná údržba

Nízká cena

Možné dodatečné využívání přírodních zdrojů

Jaderné elektrárny (jaderné elektrárny) - soubor zařízenía činnosti určené k přeměně energie, která je uvolněna v důsledku štěpení atomových jader, do tepelné a pak do elektrické energie. Nejdůležitějším prvkem tohoto systému je jaderný reaktor, stejně jako soubor souvisejících zařízení. Níže uvedená tabulka ukazuje výhody a nevýhody jaderných elektráren.

VýhodyNevýhody

Nízké množství škodlivých emisí

Nebezpečí ozáření

Nízká spotřeba paliva

Není možné regulovat výstupní výkon

Vysoký výstupní výkon

Nízká pravděpodobnost nehody, ale velmi vážné důsledky světového měřítka
Nízké náklady na energii

Významné kapitálové investice

Výhody a nevýhody automobilové dopravy

Doprava je stejně důležitou etapoupalivových zdrojů do elektrárny. Tento proces lze provádět několika způsoby, z nichž každá má své vlastní výhody a nevýhody. Zvažte hlavní způsoby dopravy:

  • Vodní doprava. Dodávka se provádí pomocí tankerů a tankování.
  • Silniční doprava. Přeprava probíhá v nádržích. Schopnost přepravovat pouze kapalná nebo plynná paliva určuje stávající výhody a nevýhody silniční dopravy.
  • Železniční doprava. Dodávka v cisternách a otevřených vagonech na dlouhé vzdálenosti.
  • Závěsné lanové dráhy a pásové dopravníky se používají jen zřídka a pouze na velmi krátké vzdálenosti.
  • </ ul </ p>